• حداقل ۸ کاراکتر داشته باشد.

    حروف انگلیسی کوچک و بزرگ.

    شامل عدد باشد.

    شامل علائم و نشانه ها باشد.