برای تمدید دامنه ملی خود می توانید از این قسمت استفاده کنید. سیستم شمارا در مراحل تمدید دامنه راهنمایی خواهد کرد.

انتقال دامنه


لطفا جهت انتقال دامنه ملی شرایط زیر را بررسی کنید:

1- برای تمدید دامنه باید شناسه نماینده بصورت D140141 و رابط مالی بصورت da5321-irnic در پنل ایرنیک تنظیم شود. (مطالعه آموزش تنظیمات انتقال)
2- قبل از انتقال پنل خود را باید به مبلغ هزینه تمدید دامنه شارژ کنید.


هزینه انتقال دامنه برابر با 19,000 تومان می باشد که از اعتبار حساب کاربری شما کسر می شود. در صورتی که اعتبار شما کمتر از این میزان است لطفا اقدام به شارژ حساب کاربری خود کنید.